image
Choose your country or region
Home > Help & Support > Umowa z użytkownikiem XPPen

Umowa z użytkownikiem XPPen

Witamy w XPPen!

Umowa użytkownika XPPen ("Umowa") została zawarta pomiędzy Tobą (lub "Użytkownikiem", w znaczeniu wszystkich osób lub podmiotów, które rejestrują się, logują, korzystają lub przeglądają nasze Usługi), HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO..., LIMITED, jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi (zwanymi dalej "XPPen" lub "my") oraz naszymi współpracownikami operacyjnymi (zwanymi dalej "Współpracownikami"), w odniesieniu do strony http://www.xp-pen.com i (zwanej dalej "Stroną") oraz produktów, programów i usług (zwanych dalej "Usługami") XPPen.

Prosimy o uważne przeczytanie i pełne zrozumienie niniejszej Umowy, w tym warunków wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz praw i ograniczeń, a także o zaakceptowanie lub niezaakceptowanie niniejszej Umowy (osoby niepełnoletnie powinny przeczytać niniejszą Umowę w towarzystwie opiekuna prawnego). XPPen może wstrzymać lub zawiesić świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad. Poprzez rejestrację, logowanie, korzystanie z Usług lub inne działania użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się zaakceptować warunki niniejszej Umowy.

Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się zaakceptować wszystkie ograniczenia, w tym zgodę na zastrzeżenie sobie przez XPPen prawa do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania Cię o tym. Możesz zalogować się na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie, aby sprawdzić najnowszą Umowę użytkownika. Jeśli użytkownik nie może zaakceptować zmienionych przez nas treści, powinien zaprzestać korzystania z Usług XPPen. Kontynuując korzystanie z naszych Usług, użytkownik zgadza się zaakceptować zmienione warunki niniejszej Umowy i będzie nimi związany.

Warunki korzystania z naszych usług

Witrynę możesz odwiedzać bez rejestracji. Aby uzyskać dostęp do większej liczby Usług, należy jednak założyć konto XPPen ("Konto") i podać odpowiednie dane osobowe na stronie rejestracji. Użytkownik może usunąć lub zawiesić swoje konto zgodnie z instrukcjami Witryny, a my zachowamy lub usuniemy jego konto na podstawie niniejszej Umowy.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania następujących postanowień:

· Użytkownik rozumie i zgadza się, że Witryna jest produktem usługowym aplikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za autentyczność, legalność, dokładność i ważność swoich informacji rejestracyjnych; Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za aktualizację wszelkich zmian w swoich informacjach rejestracyjnych w celu zapewnienia ich aktualności; Użytkownik nie będzie publikował żadnych informacji w imieniu innych osób; Użytkownik nie będzie korzystał z zarejestrowanych kont w sposób złośliwy; w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Usług, a Użytkownik będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające z działań użytkownika.

· Użytkownik będzie korzystał z Witryny i Usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach zarejestrowanych Kont, w tym za swoje oświadczenia i wszelkie straty lub szkody, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać z jego oświadczeń. Użytkownik powinien samodzielnie oszacować ryzyko związane z treściami i podjąć wszelkie ryzyko z nimi związane, w tym ryzyko związane z poprawnością, integralnością lub wykonalnością treści. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego zachowania, lub działania;

· Użytkownik ma obowiązek należycie dbać o informacje rejestracyjne w Witrynie i jest odpowiedzialny za wszystkie działania. Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić XPPen w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych działań. XPPen nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień;

· Wszystkie wypowiedzi użytkownika na Stronie są informacjami publicznymi, do których dostęp ma każda osoba trzecia. Każde oświadczenie zamieszczone w Witrynie zostanie uznane za informację publiczną, a użytkownik powinien ponieść odpowiedzialność prawną za takie działanie. Jeśli użytkownik nie chce, aby osoby trzecie uzyskały dostęp do jego oświadczeń, nie powinien publikować ich w Witrynie.

· Użytkownik rozumie również i niniejszym przyjmuje do wiadomości, co następuje:

· Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z rozwojem działalności możemy zmienić, zawiesić, ograniczyć, zakończyć lub cofnąć prawa do korzystania z naszych usług w dowolnym momencie bez powiadomienia;

· W naszych Usługach możemy zamieszczać reklamy itp. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam i innych wydarzeń pochodzących od nas lub naszych podmiotów powiązanych, lub współpracujących podczas korzystania z naszych Usług;

· Mamy prawo do zawieszenia, według własnego uznania lub decyzji, każdej treści, która narusza prawa i przepisy w każdym kraju lub warunki niniejszej Umowy; która narusza, szkodzi, zagraża jakimkolwiek prawom lub bezpieczeństwu; lub która podszywa się pod inne osoby. Zastrzegamy sobie również prawo do podejmowania odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do usuwania wszelkich nielegalnych lub naruszających prawo treści, zawieszania kwalifikacji osób naruszających prawo oraz zapisywania odpowiednich informacji i zgłaszania ich odpowiednim organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulacji;

· Niektóre z oferowanych przez nas Usług muszą być używane z innymi sieciami, w tym między innymi z rynkiem aplikacji i rynkiem motywów. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów powiązanych opłat komunikacyjnych lub opłat od zewnętrznych dostawców usług. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z dostawcami usług w celu uzyskania informacji o powiązanych opłatach, jeśli z działaniami użytkownika wiążą się usługi o wartości dodanej;

· Podczas dokonywania zakupów w Witrynie użytkownik może modyfikować wyłącznie następujące informacje w celu zachowania bezpieczeństwa konta: imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z obsługą klienta, korzystając z numeru telefonu podanego w zamówieniu. Każde połączenie z numeru innego niż podany w zamówieniu wymaga potwierdzenia.

Treści pochodzące od użytkownika

Treści pochodzące od użytkownika odnoszą się do wszystkich treści (informacji o użytkowniku, zdjęć, muzyki lub innych) wynikających z pobierania, udostępniania lub innych działań za pośrednictwem Witryny i Usługi XPPen. Odpowiedzialność za takie treści ponosi wyłącznie użytkownik i to on ponosi wszelkie ryzyko wynikające z ujawnienia takich Treści użytkownika.

· Gdy użytkownik prześle, udostępni lub zaangażuje się w działania za pośrednictwem Witryny i Usług XPPen, wówczas automatycznie udziela XPPen nieodwołalnej, niewyłącznej, podlegającej sub licencjonowaniu, zbywalnej i nieodpłatnej globalnej licencji na:

· Dostarczanie użytkownikowi produktów i usług XPPen lub w celu ulepszania produktów i usług XPPen poprzez korzystanie przez nas z Treści użytkownika. Możemy również kopiować, publikować, wyświetlać, tworzyć dzieła pochodne i/lub przenosić je do innych dzieł, lub korzystać z Konta użytkownika (z wyjątkiem danych osobowych) w inny sposób; a użytkownik upoważnia nas do przeniesienia uprawnień w powyższym zakresie;

· Kopiowania i publikowania treści i danych osobowych użytkownika wyłącznie wyznaczonemu odbiorcy;

· Użytkownik wyraża zgodę na nieodwołalne zrzeczenie się wszelkich praw własności, prawnych i moralnych do treści użytkownika.

 

Prawa i obowiązki

Masz prawo do legalnego korzystania z Witryny.

Masz pełne prawo do przesyłania, pobierania, instalowania i korzystania z produktów i usług XPPen na mobilnych urządzeniach komunikacyjnych.

XPPen i firmy z nią powiązane są właścicielami Kont XPPen. Użytkownik ma prawo do korzystania z Kont XPPen po zakończeniu rejestracji. Prawa do korzystania z Kont XPPen należą wyłącznie do użytkownika i nie wolno mu pożyczać, dzierżawić, licencjonować, przekazywać, darować ani sprzedawać Kont XPPen. XPPen ma pełne prawo do pobrania dowolnego Konta na cele operacyjne.

Masz prawo do zmiany i usunięcia danych osobowych, informacji zarejestrowanych i dowolnych zamieszczonych treści. Pamiętaj, że musisz podjąć ryzyko, że każdy obraz lub słowo zapisane w systemie może również zostać usunięte po usunięciu powiązanych informacji.

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji o koncie i hasła oraz powinieneś ponosić odpowiedzialność prawną za działania na zarejestrowanych kontach. Zobowiązujesz się do nieużywania haseł i kont innych osób w żadnych okolicznościach. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić XPPen w razie podejrzenia, że inne osoby używają jego hasła lub Konta.


Ograniczenia i restrykcje prawne

Zabronione jest odsprzedawanie, wynajmowanie, przekazywanie, publikowanie lub wykorzystywanie w inny komercyjny sposób treści ze Strony, lub produktów i usług XPPen (w tym zwłaszcza treści, reklam lub materiałów sponsorowanych);

Zabrania się odwiedzania Witryny lub korzystania z Usług XPPen w celu utworzenia podobnych, lub konkurencyjnych usług;

O ile nie jest to jednoznacznie określone przepisami prawa, użytkownik nie może kopiować, publikować, pobierać, zmieniać, tłumaczyć, łączyć, dekompilować, wklejać ani dekompilować itp. jakiejkolwiek części Witryny lub Usług XPPen (w tym między innymi treści, reklam lub treści sponsorowanych) w dowolny sposób;

Użytkownik zgadza się na ponoszenie pełnego ryzyka i odpowiedzialności prawnej za wymienione czynności podczas korzystania z Witryny lub Usług:

· Wyrażanie sprzeciwu wobec podstawowych zasad określonych w Konstytucji Stanów Zjednoczonych;

· Zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu, ujawnianie tajemnic państwowych, obalanie rządu i podważanie jedności narodowej;

· Naruszanie honoru i interesów narodowych;

· Nawoływanie do nienawiści etnicznej lub dyskryminacji etnicznej oraz godzenie w jedność narodową;

· Podważanie narodowej polityki religijnej, propagowanie kultów i przesądów;

· Szerzenie plotek, zakłócanie porządku społecznego, podważanie stabilności społecznej;

· Rozpowszechnianie obsceniczności, pornografii, hazardu, przemocy, morderstw, terroryzmu lub podżeganie innych do popełniania przestępstw;

· Obrażanie lub oczernianie innych osób, naruszanie praw i interesów innych osób;

· Wszystkie inne treści zabronione przez przepisy administracyjne i prawa.

Użytkownik nie może korzystać z Witryny ani Usług XPPen w celu angażowania się w żadne zachowania lub działania wymienione poniżej:

· Przesyłanie, lub udostępnianie wirusów, robaków i złośliwego oprogramowania w celu uszkodzenia lub zmiany systemu komputerowego, lub danych;

· Gromadzić informacji lub danych innych użytkowników, takich jak adresy e-mail, bez upoważnienia;

· Wyłączanie połączenia sieciowego Witryny, powodowanie nadmiernej obsługi Witryny, przerywanie lub osłabianie serwera witryny i połączenia w inny sposób;

· Próbować odwiedzać Stronę, nasz serwer lub połączenie ze Stroną bez upoważnienia;

· Zakłócania lub podważania normalnego korzystania z Usług XPPen przez innych użytkowników. 

 

Osoby trzecie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nasze usługi opierają się na wsparciu technicznym stron trzecich, takich jak Android itp. Użytkownik zgadza się i akceptuje fakt, że możemy przekazywać niektóre z jego danych osobowych takim stronom trzecim w trakcie otrzymywania od nich wsparcia technicznego lub innego. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia Witrynę oraz produkty i usługi XPPen do ograniczenia jego praw do korzystania z Witryny i usług Mi Talk.

Treści użytkownika oznaczają treści pobierane, udostępniane lub generowane podczas korzystania z Witryny oraz produktów i usług XPPen przez użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za zawartość ujawnioną z jego winy.

W przypadku odwiedzania witryn internetowych i reklam stron trzecich obowiązują warunki i zasady stron trzecich. Korzystając z usług stron trzecich, użytkownik ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność prawną.

Witryna oraz produkty i usługi XPPen zawierają treści dostarczane przez innych użytkowników, a wzajemne interakcje między użytkownikiem a innymi użytkownikami są własnością wyłącznie użytkownika i innych użytkowników. XPPen nie prowadzi kontroli nad takimi treściami użytkownika, nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani nie ma obowiązku sprawdzania, monitorowania, badania i zatwierdzania takich treści użytkownika. Użytkownik ponosi zatem odpowiedzialność prawną za ryzyko związane z taką interakcją.

 

Odpowiedzialność za nasze Usługi

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny lub Usług w sposób nieszkodliwy i zobowiązuje się pomóc XPPen uniknąć ponoszenia kosztów wszelkich pozwów sądowych, skarg, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów i opłat (w tym między innymi kosztów obsługi prawnej) ze strony osób trzecich spowodowanych korzystaniem z Witryny lub Usług, treściami użytkownika lub naruszeniem niniejszej Umowy.

XPPen zastrzega sobie wyłączne prawo do obrony i prawo do żądania odszkodowania.

Treści użytkownika oznaczają wszystkie treści (informacje, zdjęcia, muzykę lub inne) wynikające z pobierania, udostępniania lub innych działań za pośrednictwem Strony i Usług XPPen. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie treści i ponosi wszelkie ryzyko wynikające z ujawnienia treści użytkownika.

Użytkownik nie może jednostronnie godzić się na wspólne wniesienie przez niego i XPPen pozwu przeciwko osobie trzeciej bez pisemnej zgody XPPen.

XPPen w uzasadniony sposób powiadomi użytkownika o takim pozwie lub działaniu prawnym.

W żadnym wypadku XPPen nie będzie ponosić żadnych pośrednich, wtórnych, przykładowych, przypadkowych, wyjątkowych lub karnych odszkodowań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z systemu komputerowego i mobilnej bazy danych za pośrednictwem Witryny lub Usług.

 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

XPPen nie ponosi odpowiedzialności prawnej w okolicznościach określonych poniżej:

· Dostarczenie informacji osobistych wymaganych przez departamenty rządowe lub przepisy prawa;

· Ujawnienie danych osobowych spowodowane zaniedbaniem użytkownika;

· Jakiekolwiek okoliczności związane z zawieszeniami, awariami itp. wynikającymi z włamań, inwazji wirusów, blokad spowodowanych nielegalnymi i nękającymi treściami, kontrolą rządową lub innymi przyczynami związanymi z zarządzaniem siecią, technologią, linią komunikacyjną i bezpieczeństwem informacji;

· Straty użytkowników spowodowane przez osoby trzecie, takie jak awarie linii komunikacyjnych, problemy techniczne, awarie sieci i komputerów oraz inne przypadki siły wyższej;

· Ryzyko wynikające z gróźb, zniesławiających, obraźliwych lub nielegalnych informacji, które są anonimowe, lub przenikają do Witryny lub produktów i usług XPPen;

· Jakiekolwiek szkody psychiczne lub fizyczne, lub straty ekonomiczne wynikające z wprowadzenia w błąd lub oszustwa podczas interakcji z innymi osobami za pośrednictwem Witryny, lub Usług.

· Wszelkie treści zamieszczane przez użytkownika w Witrynie nie reprezentują, ani nie odzwierciedlają żadnego punktu widzenia ani polityki XPPen; XPPen nie ponosi za nie odpowiedzialności.

W żadnym wypadku XPPen nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, wtórne, przykładowe, przypadkowe, przykładowe lub karne jakiegokolwiek rodzaju, w tym za utracone zyski spowodowane korzystaniem z Usług XPPen. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień niniejszego dokumentu, nasza odpowiedzialność nie przekroczy opłat (jeśli takie istnieją) uiszczonych przez użytkownika za Usługi XPPen w okresie rejestracji, z jakiegokolwiek powodu lub w jakikolwiek sposób.

 

Własność intelektualna

Wszelkie informacje zamieszczane na Stronie lub platformie interaktywnej nie mogą naruszać własności intelektualnej osób trzecich. Nie wolno przesyłać, udostępniać, zmieniać, rozpowszechniać ani kopiować żadnych materiałów lub znaków towarowych objętych ochroną praw autorskich, lub informacji zastrzeżonych innych osób bez pisemnej zgody właściciela. Jeśli XPPen otrzyma odpowiednie powiadomienie od właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego, po zbadaniu sprawy usuniemy powiązane treści.

Grafiki, słowa i kompozycje zawierające logo XPPen pojawiające się w produktach i usługach XPPen są znakami towarowymi XPPen. Bez uzyskania pisemnej zgody nie wolno ich w żaden sposób wyświetlać ani wykorzystywać w inny sposób. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może w żaden sposób używać, kopiować, zmieniać, rozpowszechniać, przepisywać (jakiejkolwiek części) znaku towarowego ani sprzedawać w pakiecie z innymi produktami.

Oprócz powyższych warunków użytkownik może niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail (service@xp-pen.com), jeśli uważa, że ktoś kopiuje lub publikuje jego pracę w Witrynie, a także narusza jego prawa autorskie. W pisemnym powiadomieniu należy również zawrzeć następujące informacje: (i) materiały potwierdzające, że masz prawa autorskie lub jesteś upoważniony do korzystania z praw autorskich do treści rzekomo naruszających je; (ii) wyraźne dane identyfikacyjne, adres i dane kontaktowe; (iii) adres sieciowy treści rzekomo naruszających prawa autorskie; (iv) opis utworów rzekomo naruszających prawa autorskie; (v) materiały potwierdzające, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone; (vi) pod warunkiem, że zgadzasz się ponieść wszelkie konsekwencje krzywoprzysięstwa, wydajesz pisemne oświadczenie o dokładności i autentyczności treści w pisemnym powiadomieniu.

 

Zmiany i rozwiązanie umowy

Modyfikacja warunków

W dowolnym momencie możemy zmienić lub zmodyfikować warunki niniejszej Umowy, o czym powiadomimy użytkownika za pośrednictwem jego adresu e-mail lub powiadomień na Stronie. Korzystanie z Witryny i wszystkich innych usług XPPen po wprowadzeniu modyfikacji warunków oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na takie zmiany;

XPPen ma prawo do okresowego modyfikowania, utrzymywania i zawieszania Witryny oraz produktów i usług XPPen bez powiadomienia;

Użytkownik wyraża zgodę na to, że XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmianę, zastrzeżenie lub zawieszenie Witryny oraz produktów i usług XPPen, działania podjęte przez inne usługi lub strony trzecie.

Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie i pozostaje ważna podczas korzystania z Witryny oraz produktów i usług XPPen, aż do jej wypowiedzenia zgodnie z niniejszą Umową.

Bez względu na poprzednie postanowienia, niniejsza Umowa wchodzi w życie przy pierwszym użyciu Witryny oraz produktów i usług XPPen, jeśli ma to miejsce przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy. Umowa pozostaje ważna, chyba że ma zastosowanie jej przedterminowe rozwiązanie.

Zastrzegamy sobie prawo do dostępu do Witryny, Usług XPPen i konta użytkownika; możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie i z dowolnego powodu bez powiadomienia, jeśli uznamy, że użytkownik narusza naszą dopuszczalną politykę lub inne warunki niniejszej Umowy.

Nie podlegając poprzednim postanowieniom, XPPen zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy, jeśli użytkownik dopuści się naruszenia praw autorskich strony trzeciej i otrzyma powiadomienie od właściciela lub przedstawiciela prawnego właściciela.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, wszystkie konta użytkownika i jego prawo do korzystania ze Strony oraz produktów i usług XPPen również zostaną rozwiązane. Oznacza to, że Treści użytkownika zostaną usunięte z naszej bazy danych. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzenie niniejszej Umowy, w tym za zamknięcie konta użytkownika i usunięcie Treści użytkownika.

Wszelkie poprawione wersje Witryny, aktualizacje lub inne zmiany Usług XPPen są objęte niniejszą Umową.

 

Inne warunki i postanowienia

Opinie

Przekazanie przez użytkownika opinii firmie XPPen ("Opinia") jest równoznaczne ze zgłoszeniem wszelkich praw do tej opinii; firma XPPen ma prawo do wykorzystania opinii w każdy, odpowiedni sposób. Uznajemy również, że opinie nie mają charakteru poufnego ani wyłącznego.

Użytkownik zgadza się nie przekazywać firmie XPPen żadnych informacji, które uważa za poufne i zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo (nie obowiązek) sprawdzania treści użytkownika w ramach naszych ocen. Mamy prawo do usunięcia treści użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Zgodnie z postanowieniami Zmiany i rozwiązanie umowy mamy prawo do zastrzeżenia lub zamknięcia konta użytkownika.

 

Polityka prywatności

Prosimy o sprawdzenie naszej Polityki Prywatności, która ma równorzędne prawa i jest niepodzielna z niniejszą Umową.

Powiadomienia

Użytkownik musi podać aktualny, najczęściej używany i obowiązujący adres e-mail. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nie możemy skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail. Niewątpliwie powiadomienia na Stronie i wiadomości e-mail wysyłane do użytkownika są ważnymi powiadomieniami.

Obowiązujące prawo

Do interpretacji warunków niniejszej Umowy, jej skuteczności i rozstrzygania sporów stosuje się obowiązujące prawo Hongkongu. W przypadku jakiegokolwiek sporu lub kontrowersji między użytkownikiem a XPPen należy go najpierw rozstrzygnąć w drodze polubownych rozmów. Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, użytkownik zgadza się poddać spór jurysdykcji sądu właściwego dla lokalizacji XPPen.

Niezależność

Jeśli niektóre z postanowień niniejszej Umowy nie mogą być stosowane z pewnych powodów, zostaną skorygowane tak, aby były stosowane zgodnie z prawem; a inne postanowienia nadal są obowiązujące.

Integralność

Niniejsza Umowa (w tym Polityka prywatności) zawiera ostateczną, integralną i wyłączną umowę między użytkownikiem a XPPen w zakresie wszelkich kwestii związanych z Witryną oraz produktami i usługami XPPen.

Tytuły każdego paragrafu zostały napisane wyłącznie dla wygody czytania i nie mają żadnych zobowiązań prawnych ani umownych.

Bez uzyskania pisemnej zgody XPPen użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie. Wszelkie zachowania lub działania niezgodne z postanowieniem dotyczącym takiej próby przeniesienia są nieważne.

 

Kontakt


E-mail: service@xp-pen.com

Darmowa wysyłka

Oferujemy bezpłatną wysyłkę

Bezpieczeństwo płatności

Informacje o płatnościach są przetwarzane w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

Od poniedziałku do piątku 10 am to 6 pm (GMT+8)

Profesjonalne wsparcie

shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Darmowa wysyłka
Oferujemy bezpłatną wysyłkę
Bezpieczeństwo płatności
Informacje o płatnościach są przetwarzane w bezpieczny sposób
Skontaktuj się z nami
Od poniedziałku do piątku 10 am to 6 pm (GMT+8)
Profesjonalne wsparcie
shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Follow Us on Your Favorite Network

Follow Us on Your Favorite Network

(Oficjalny sklep Polski)

Copyright©2024 HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED All Rights Reserved.

We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our websites. You can manage your settings at any time through Cookie Preferences or read our Cookie Policy to learn more.
COOKIE_ONLY_NEED
COOKIE_ALL_ACCEPT