Choose your country or region
Help & Support>Concern us >Umowa użytkownika XPPen

Umowa użytkownika XPPen

Witamy w XPPen !

Umowa użytkownika XPPen („Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Tobą (lub „Użytkownikiem”, oznacza wszystkie osoby lub podmioty, które rejestrują, logują się, korzystają lub przeglądają nasze Usługi), HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED, jej spółki zależne i stowarzyszone (zwane dalej „XPPen” lub „my”) oraz nasi współpracownicy operacyjni (zwani dalej „Współpracownikiem”), w odniesieniu do http://www.xp-pen.com oraz (zwanych dalej jako „Witryna”) oraz produkty, programy i usługi (zwane dalej „Usługami”) XPPen.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową, w tym z warunkami wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności oraz praw i ograniczeń, i podjęcie decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu niniejszej Umowy (nieletni powinni przeczytać niniejszą Umowę w towarzystwie opiekuna prawnego). XPPen może zawiesić lub przestać świadczyć Ci nasze Usługi, jeśli nie będziesz przestrzegać naszych warunków lub zasad. Rejestrując się, logując się, korzystając z Usług lub wykonując inne czynności, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś oraz zgadzasz się zaakceptować i przestrzegać warunków niniejszej Umowy.

Akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się zaakceptować wszystkie ograniczenia, w tym akceptację XPPen, aby zastrzec sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie, bez dodatkowego powiadomienia. Możesz zalogować się na naszej stronie internetowej w dowolnym momencie, aby sprawdzić najnowszą Umowę użytkownika. Jeśli nie możesz zaakceptować treści, które zmieniliśmy, zaprzestaniesz korzystania z usług XPPen. Kontynuując korzystanie z naszych Usług, zgadzasz się zaakceptować i będziesz związany zmodyfikowanymi warunkami niniejszej Umowy.

Warunki korzystania z naszych usług

Witrynę można odwiedzać bez rejestracji. Potrzebujesz jednak Konta XPPen („Konto”) i podajesz odpowiednie dane osobowe na stronie rejestracji, aby uzyskać dostęp do większej liczby Usług. Możesz usunąć lub zawiesić swoje konto zgodnie z instrukcjami Witryny, a my zachowamy lub usuniemy Twoje konto na podstawie niniejszej Umowy.

Niniejszym zobowiązujesz się i zobowiązujesz do:

l Rozumiesz i zgadzasz się, że Witryna jest produktem usługi aplikacji. Przyjmiesz pełną odpowiedzialność za autentyczność, legalność, dokładność i ważność swoich informacji rejestracyjnych; Będziesz również odpowiedzialny za aktualizację wszelkich zmian w swoich danych rejestracyjnych, aby były aktualne; Nie możesz publikować żadnych informacji w imieniu innych osób; nie będziesz wykorzystywać zarejestrowanych kont w złośliwy sposób; w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Usług, a Ty ponosisz pełną odpowiedzialność prawną. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty wynikające z Twoich działań.

l Użytkownik będzie korzystał z Witryny i Usług zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i ponosi wszelką odpowiedzialność za działania na zarejestrowanych Kontach, w tym za oświadczenia i wszelkie straty lub szkody, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać z oświadczeń. Powinieneś samodzielnie oszacować ryzyko związane z treścią i podjąć wszelkie ryzyko związane z tym, w tym ryzyko, które wiąże się z poprawnością, integralnością lub praktycznością treści. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z tego zachowania lub działania;

l Masz obowiązek dbać o informacje rejestracyjne w Serwisie i odpowiadasz za wszystkie działania. Musisz natychmiast powiadomić XPPen, jeśli znajdziesz jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane działania. XPPen nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień;

l Wszystkie Twoje wypowiedzi na Stronie są informacjami publicznymi, do których dostęp ma każda osoba trzecia. Wszelkie wypowiedzi zamieszczone w Witrynie będą traktowane jako informacje publiczne, a użytkownik powinien ponosić odpowiedzialność prawną za to działanie. Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek osoby trzecie otrzymały Twoje oświadczenia, nie umieszczaj ich na Stronie.

l Zrozumiesz i niniejszym potwierdzasz, co następuje:

l Użytkownik akceptuje, że w związku z rozwojem biznesu możemy zmienić, zawiesić, ograniczyć, wypowiedzieć lub cofnąć prawa do naszych usług w dowolnym momencie bez powiadomienia;

l Możemy umieszczać reklamy itp. w naszych Usługach. Wyrażasz zgodę na wyświetlanie reklam i innych wydarzeń od nas lub naszych powiązanych podmiotów lub współpracowników podczas korzystania z naszych Usług;

l Mamy prawo do zawieszenia, według naszego wyłącznego uznania lub decyzji, wszelkich treści, które naruszają przepisy ustawowe i wykonawcze w dowolnej jurysdykcji lub warunki niniejszej Umowy; narusza, uprzedza, zagraża jakimkolwiek prawom lub bezpieczeństwu; lub podszywa się pod innych, . Zastrzegamy sobie również prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi do usuwania wszelkich treści niezgodnych z prawem lub naruszających prawa, zawieszania kwalifikacji sprawców naruszenia oraz zapisywania odpowiednich informacji i zgłaszania odpowiednim władzom na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

l Niektóre z naszych Usług muszą być używane z innymi sieciami, w tym między innymi na rynku aplikacji i rynku motywów. Będziesz ponosić wszystkie powiązane opłaty komunikacyjne lub opłaty od zewnętrznych dostawców usług. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z dostawcami w celu uzyskania powiązanych opłat, jeśli istnieją usługi o wartości dodanej związane z Twoją działalnością;

l Kiedy robisz zakupy w Witrynie, możesz modyfikować tylko dowolne z następujących informacji w celu zachowania bezpieczeństwa konta: imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do obsługi klienta pod numer telefonu podany w zamówieniu. Każde połączenie z innego numeru niż w zamówieniu wymaga potwierdzenia.

Treści użytkownika

Treści użytkownika odnoszą się do wszystkich treści (Twoich informacji, zdjęć, muzyki lub innych) wynikających z pobrań, wydań lub innych działań za pośrednictwem Witryny i usługi XPPen. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie treści i ponosisz wszelkie ryzyko wynikające z ujawnienia takich treści użytkownika.

Po przesłaniu, zwolnieniu lub zaangażowaniu się w działania za pośrednictwem Witryny i Usług XPPen, automatycznie udzielasz firmie XPPen nieodwołalnej, niewyłącznej, podlegającej podlicencjonowaniu, przenoszalnej i wolnej od opłat globalnej licencji na:

· Dostarczanie produktów i usług XPPen lub w celu ulepszania produktów i usług XPPen poprzez korzystanie z Treści użytkownika. Możemy również kopiować, publikować, wyświetlać, tworzyć dzieła pochodne i/lub przenosić je do innych dzieł lub wykorzystywać Twoje Konto użytkownika (z wyjątkiem Twoich danych osobowych) w inny sposób; i upoważniasz nas do zbywalnego pozwolenia na poprzedni przedmiot;

· Kopiuj i publikuj swoje treści i dane osobowe tylko do wyznaczonego odbiorcy;

· Zgadzasz się nieodwołalnie zrzekać się wszelkich praw własności, prawnych i osobistych praw do treści użytkownika.

Prawa i zobowiązania

Masz prawo do legalnego korzystania z Witryny.

Masz prawo do przesyłania, pobierania, instalowania i używania produktów i usług XPPen na urządzeniach komunikacji mobilnej.

XPPen i powiązane z nim firmy są właścicielem Kont XPPen. Masz prawo do korzystania z kont XPPen po zakończeniu rejestracji. Prawa do korzystania z Kont XPPen należą wyłącznie do Ciebie i nie wolno Ci pożyczać, dzierżawić, licencjonować, przenosić, prezentować ani sprzedawać Kont XPPen. XPPen ma prawo do odzyskania dowolnego Konta na potrzeby operacyjne.

Masz prawo do zmiany i usunięcia danych osobowych, zarejestrowanych informacji oraz wszelkich opublikowanych treści. Pamiętaj, że musisz podjąć ryzyko, że jakiekolwiek zdjęcie lub słowo zapisane w systemie może również zostać usunięte, gdy usuniesz powiązane informacje.

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji i hasła do swojego Konta oraz powinieneś ponosić odpowiedzialność prawną za czynności dokonywane w ramach zarejestrowanych Kont. Zgadzasz się nie używać haseł i Kont innych osób w żadnych okolicznościach. Zgadzasz się natychmiast powiadomić XPPen, gdy podejrzewasz, że inne osoby używają Twojego hasła lub Konta.

Ograniczenia i ograniczenia praw

Użytkownik nie może sprzedawać, wynajmować, przenosić, udostępniać ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać treści z Witryny lub produktów i usług XPPen (w tym między innymi treści lub reklam lub treści sponsorowanych);

Użytkownik nie powinien odwiedzać Witryny ani korzystać z Usług XPPen w celu ustanowienia podobnych lub konkurencyjnych usług;

O ile nie jest to wyraźnie określone w przepisach prawa, nie wolno kopiować, publikować, pobierać, zmieniać, tłumaczyć, łączyć, dekomponować, wklejać ani dekompilować itp. żadnej części Witryny ani Usług XPPen (w tym między innymi treści lub reklam lub sponsorowanych treści) w jakikolwiek sposób;

Zgadzasz się ponosić wszelkie ryzyko i ponosić pełną odpowiedzialność prawną za następujące czynności podczas korzystania z Witryny lub Usług:

Sprzeciwiając się podstawowym zasadom określonym w Konstytucji Stanów Zjednoczonych;

Zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu, ujawnianie tajemnic państwowych, podważanie rządu i podważanie jedności narodowej;

Szkodzenie honorowi i interesom narodowym;

podżeganie do nienawiści etnicznej lub dyskryminacji etnicznej oraz podważanie jedności narodowej;

Podważanie narodowej polityki religijnej, propagowanie kultów i przesądów;

Rozsiewanie plotek, zakłócanie porządku społecznego, podważanie stabilności społecznej;

Rozpowszechnianie nieprzyzwoitości, pornografii, hazardu, przemocy, morderstw, terroryzmu lub nakłanianie innych do popełniania przestępstw;

Obrażanie lub oczernianie innych, naruszanie praw i interesów innych osób;

Wszelkie inne treści zabronione przez przepisy i ustawy administracyjne.

Nie będziesz korzystać z Witryny ani Usług XPPen w celu angażowania się w jakiekolwiek zachowania lub działania określone poniżej:

Przesyłać lub publikować wirusy, robaki i złośliwe oprogramowanie w celu uszkodzenia lub zmiany systemu komputerowego lub danych;

Zbierać informacje lub dane innych użytkowników, takie jak adres e-mail, bez upoważnienia;

Wyłączyć połączenie sieciowe Witryny, sprawić, by Witryna przeładowała, przerywała lub osłabiała serwer witryny i połączenie w inny sposób;

Próbować odwiedzić Witrynę, nasz serwer lub połączenie Witryny bez autoryzacji;

Przerywać lub utrudniać normalne korzystanie z usług XPPen przez innych użytkowników.

Strona trzecia

Rozumiesz i zgadzasz się, że nasze usługi opierają się na wsparciu technicznym od stron trzecich, takich jak Android itp. Rozumiesz i zgadzasz się, że możemy przekazać niektóre z Twoich danych osobowych takim stronom trzecim w trakcie otrzymywania od nich wsparcia technicznego lub innego . Zgadzasz się i upoważniasz Witrynę oraz produkty i usługi XPPen do ograniczenia Twoich praw do korzystania z Witryny i usług Mi Talk.

Treści użytkownika oznaczają treści, które są pobierane, udostępniane lub generowane podczas korzystania z Witryny oraz produktów i usług XPPen przez użytkowników. Musisz wziąć odpowiedzialność prawną za ujawnienie treści przez Ciebie.

Kiedy odwiedzasz strony internetowe i reklamy strony trzeciej, obowiązują warunki i zasady strony trzeciej. Będziesz ponosił wszelkie ryzyko i odpowiedzialność prawną podczas korzystania z usług stron trzecich.

Witryna oraz produkty i usługi XPPen zawierają treści dostarczane przez innych użytkowników; a interakcja między Tobą a innymi użytkownikami należy wyłącznie do Ciebie i innych użytkowników. XPPen nie kontroluje takich Treści Użytkownika, nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani nie posiada zobowiązań do sprawdzania, monitorowania, badania i zatwierdzania takich Treści Użytkownika. W ten sposób ponosisz odpowiedzialność prawną za ryzyko takiej interakcji.

Odpowiedzialność za nasze Usługi

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny lub Usług w sposób nieszkodliwy i pomaga firmie XPPen uniknąć ponoszenia jakichkolwiek pozwów, skarg, strat, szkód, odpowiedzialności, kosztów i opłat (w tym między innymi opłat za doradztwo) ze strony osób trzecich spowodowanych korzystaniem z Witryny lub Usługi, zawartość użytkownika, naruszenie niniejszej Umowy.

XPPen zastrzega sobie wyłączne prawo do obrony oraz prawo do dochodzenia odszkodowania.

Treści użytkownika odnoszą się do wszystkich treści (Twoich informacji, zdjęć, muzyki lub innych) pochodzących z pobrań, wydań lub innych działań za pośrednictwem Witryny i usług XPPen. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za takie treści i ponosisz wszelkie ryzyko wynikające z ujawnienia treści użytkownika.

Nie możesz jednostronnie pogodzić się, gdy Ty i XPPen wspólnie wniesiecie pozew przeciwko jakiejkolwiek stronie trzeciej bez pisemnej zgody XPPen.

XPPen w uzasadniony sposób powiadomi Cię o takim pozwie lub powództwie prawnym.

W żadnym wypadku XPPen nie będzie ponosić żadnych pośrednich, wynikowych, przykładowych, przypadkowych, wyjątkowych lub karnych rekompensat wynikających z niniejszej Umowy. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z systemu komputerowego i mobilnej bazy danych za pośrednictwem Witryny lub Usług.

Zrzeczenie się gwarancji

XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej w okolicznościach określonych poniżej:

· Podaj swoje dane osobowe wymagane przez departamenty rządowe lub przepisy prawa;

· Ujawniać prywatne informacje spowodowane przez Twoje zaniedbania;

· Wszelkie okoliczności spowodowane zawieszeniem, awarią itp., które wynikają z włamania, inwazji wirusów, blokowania z powodu nielegalnych i napastliwych treści, kontroli rządowej lub z innych powodów związanych z siecią, techniką, linią komunikacyjną i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji;

· Spowodować straty użytkowników z powodu jakiejkolwiek strony trzeciej, takie jak awaria linii komunikacyjnej, problemy techniczne, awaria sieci i komputera oraz inne przypadki siły wyższej;

· Zagrożenia wynikają z groźby, zniesławienia, obraźliwych lub nielegalnych informacji spowodowanych anonimowością lub przenikaniem przez Witrynę lub produkty i usługi XPPen;

· Wszelkie cierpienia psychiczne lub fizyczne oraz straty ekonomiczne spowodowane wprowadzaniem w błąd lub oszukiwaniem podczas interakcji z innymi osobami za pośrednictwem Witryny lub Usług.

· Wszelkie treści publikowane przez użytkownika w Witrynie nie reprezentują ani nie odzwierciedlają żadnego punktu widzenia lub polityki XPPen; XPPen nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

W żadnym wypadku XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, wyjątkowe lub karne szkody, w tym straty zysków spowodowane korzystaniem z usług XPPen. Pomimo postanowień niniejszej Umowy, obowiązki, które ponosimy, nie przekroczą opłat (jeśli są) uiszczanych przez Użytkownika za Usługi XPPen w okresie ważności rejestracji, z jakiegokolwiek powodu lub w jakikolwiek sposób.

Własność intelektualna

Wszelkie informacje zamieszczone w Witrynie lub na platformie interaktywnej nie powinny naruszać własności intelektualnej osób trzecich. Nie możesz przesyłać, udostępniać, zmieniać, rozpowszechniać ani kopiować żadnych materiałów lub znaków towarowych objętych ochroną praw autorskich ani informacji zastrzeżonych innych osób bez pisemnej zgody właściciela. Jeśli XPPen otrzyma odpowiednie powiadomienie od dowolnego właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela prawnego, po zbadaniu sprawy usuniemy powiązane treści.

Grafika, słowa i kompozycje zawierające logo XPPen pojawiające się w produktach i usługach XPPen są znakami towarowymi XPPen. Bez pisemnej zgody nie możesz ich wyświetlać ani wykorzystywać w jakikolwiek inny sposób. W żadnym wypadku żaden podmiot ani indywidualny użytek nie może kopiować, zmieniać, rozpowszechniać, transkrybować żadnej części znaku towarowego ani sprzedawać w pakietach z innymi produktami.

Oprócz postanowień w związku z tym możesz niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail (service@xp-pen.com), jeśli uważasz, że ktoś kopiuje lub publikuje Twoją pracę w Witrynie, a także narusza Twoje prawa autorskie. W pisemnym zawiadomieniu zawrzyj również następujące informacje: (i) materiały potwierdzające posiadanie praw autorskich lub upoważnienie do korzystania z praw autorskich do treści rzekomo naruszających; (ii) Twoje wyraźne dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe; (iii) adres sieciowy treści przypuszczalnie naruszających prawo; (iv) opis dzieł przypuszczalnie naruszających prawa autorskie; (v) materiały potwierdzające naruszenie praw autorskich użytkownika; (vi) przy założeniu, że zgadzasz się ponieść wszelkie konsekwencje krzywoprzysięstwa, wydajesz pisemne oświadczenie o dokładności i autentyczności treści w swoim pisemnym powiadomieniu.

Modyfikacja i zakończenie

Zmodyfikowane warunki

Możemy zmienić lub zmodyfikować warunki niniejszej Umowy w dowolnym momencie i powiadomimy Cię za pośrednictwem Twojego adresu e-mail lub powiadomień w Witrynie. Korzystanie z Witryny i wszystkich innych usług XPPen po modyfikacjach warunków oznacza, że zgadzasz się na takie zmiany;

XPPen zastrzega sobie prawo do modyfikowania, utrzymywania i zawieszania Witryny oraz produktów i usług XPPen bez okresowego powiadamiania;

Użytkownik zgadza się, że firma XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmianę, rezerwację lub zawieszenie Witryny oraz produktów i usług XPPen, działań podejmowanych przez inne usługi lub strony trzecie.

Zakończenie

Niniejsza Umowa staje się ważna i pozostaje ważna podczas korzystania z Witryny oraz produktów i usług XPPen, aż do jej rozwiązania zgodnie z niniejszą Umową.

Pomimo poprzednich postanowień, niniejsza Umowa wchodzi w życie przy pierwszym użyciu Witryny oraz produktów i usług XPPen, jeśli stanie się to przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy. Pozostaje to ważne, chyba że ma zastosowanie wcześniejsze wypowiedzenie.

Możemy zastrzec Twoje prawo do dostępu do Witryny, Usług XPPen i Twojego konta; możemy wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez powiadomienia, ponieważ uważasz, że naruszasz nasze dopuszczalne zasady lub inne warunki niniejszej Umowy.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, XPPen zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, jeśli użytkownik naruszy prawa autorskie osób trzecich i otrzyma powiadomienie od właściciela lub prawnego przedstawiciela właściciela.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie Twoje konta w witrynie internetowej oraz Twoje prawo do korzystania z Witryny oraz produktów i usług XPPen również zostaną anulowane. Powinieneś zrozumieć, że oznacza to, że Twoje Treści Użytkownika zostaną usunięte z naszej bazy danych. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozwiązanie niniejszej Umowy, w tym zamknięcie konta użytkownika i usunięcie Treści użytkownika.

Wszelkie zmienione wersje Witryny, aktualizacje lub inne zmiany Usług XPPen zostaną ograniczone niniejszą Umową.

Dodatkowe warunki

Informacja zwrotna

Twoja sugestia dla XPPen („Opinie”) jest uważana za przeniesienie wszelkich praw do opinii; XPPen ma prawo wykorzystać Informacje zwrotne w dowolny odpowiedni sposób. Uważamy również tę opinię za niesklasyfikowaną i niewyłączną.

Zgadzasz się nie przekazywać XPPen żadnych informacji, które uważasz za prywatne i zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawa (nie obowiązki) do badania Twoich treści pod kątem naszych orzeczeń. Mamy prawo usunąć Twoje treści w dowolnym momencie z dowolnego powodu. Zgodnie z warunkami Modyfikacji i Likwidacji, mamy prawo do zastrzeżenia lub zamknięcia Twojego konta.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która ma równoważne prawa i niepodzielna z niniejszą Umową.

Powiadomienie

Musisz podać najnowszy, najczęściej używany i poprawny adres e-mail. XPPen nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Tobą za pośrednictwem podanego adresu e-mail. Niewątpliwie powiadomienia w Witrynie i wysyłane do Ciebie wiadomości e-mail zawierają ważne powiadomienia.

Obowiązujące prawo

Interpretacja warunków niniejszej Umowy, skuteczność i rozstrzyganie sporów mają zastosowanie do prawa   Hongkong. Jeśli między Tobą a XPPen pojawią się jakiekolwiek spory lub kontrowersje, należy je najpierw rozstrzygnąć w drodze przyjacielskich konsultacji. Jeśli konsultacja zakończy się niepowodzeniem, zgadzasz się przekazać spór do sądu jurysdykcji, w którym znajduje się XPPen.

Niezależność

Jeśli niektóre postanowienia niniejszej Umowy z jakichś powodów nie mogą być stosowane, zostaną one zmienione, aby były stosowane zgodnie z prawem; a inne postanowienia pozostają w mocy.

Integralność

Niniejsza Umowa (w tym Polityka prywatności) jest ostateczną, integralną i wyłączną umową między użytkownikiem a XPPen w odniesieniu do wszelkich spraw związanych z Witryną oraz produktami i usługami XPPen.

Tytuł każdego paragrafu został napisany wyłącznie dla wygody czytania i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami prawnymi ani umownymi.

Bez pisemnej zgody XPPen nie możesz przenieść praw i obowiązków określonych w niniejszej Umowie. Jakiekolwiek zachowanie lub działanie naruszające postanowienie o takiej próbie przekazania jest nieważne.

Skontaktuj się z nami

E-mail: service@xp-pen.com

Free Shipping

We offer free shipping

Secure payments

Your payment information is processed securely

Contact

Monday to Friday 10:30am - 6:30pm( PST)

Professional Support

shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Free Shipping
We offer free shipping
Secure payments
Your payment information is processed securely
Contact
Monday to Friday 10:30am - 6:30pm( PST)
Professional Support
shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Follow Us on Your Favorite Network

Follow Us on Your Favorite Network

(Poland Official Store)

Copyright© HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED All Rights Reserved.