image
Choose your country or region
Home > Help & Support > WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

 

HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED oświadcza i zapewnia pierwotnego nabywcę ("Nabywca" lub "Ty"), że produkty Star/Artist/CP/AC ("Produkt") są pozbawione wad materiałowych, w tym niewłaściwego lub gorszego poziomu wykonania, materiałów i konstrukcji, w trakcie wyznaczonego okresu gwarancyjnego i z zastrzeżeniem poniższych warunków, przy normalnym użytkowaniu i zgodnie ze wszystkimi instrukcjami obsługi:


1. Okres gwarancji: Ochrona gwarancyjna jest ograniczona do następujących okresów:

Tablet graficzny, Wyświetlacz graficzny: okres 2 lat od daty zakupu.

Akcesoria: 3 miesiące od daty zakupu.

2. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów wytworzonych przez lub dla firmy XPPen, które można zidentyfikować na podstawie umieszczonego na nich znaku towarowego, nazwy handlowej lub logo "XPPen". Ograniczona gwarancja nie obejmuje produktów ani oprogramowania innych niż XPPen.

3. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie Nabywców, którzy zakupili Produkt w oficjalnym sklepie XPPenhttps://www.storexppen.pl/

4. W okresie trwania ograniczonej gwarancji firma XPPen dokona naprawy lub wymiany, według własnego uznania, części Urządzenia, które okażą się wadliwe lub będą działać nieprawidłowo podczas normalnego użytkowania. XPPen zachowuje prawo do użycia nowych lub odnowionych części zamiennych podczas naprawy Produktu.

5. Niniejsza ograniczona gwarancja pokrywa wyłącznie koszty części i robocizny. Inne powiązane koszty, takie jak koszty wysyłki i dostawy, może ponieść Nabywca według uznania XPPen.

6. Na żądanie XPPen Nabywca musi przedłożyć dowód daty pierwotnego zakupu Produktu w postaci datowanego dowodu sprzedaży lub datowanego paragonu.

7. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

Nadużycia, wypadku, nieprawidłowego użytkowania, nieodpowiedniego przechowywania, narażenia na działanie cieczy, wilgoci lub zawilgocenia;

Przyczyn zewnętrznych, takich jak kolizja, pożar, powódź, piasek, brud, wichura, uderzenie pioruna lub trzęsienie ziemi;

Wystawienie na ekstremalne warunki pogodowe, działanie siły wyższej, kradzież, przepalenie bezpiecznika lub nieprawidłowe użycie jakiegokolwiek źródła energii elektrycznej;

Wirusy komputerowe lub internetowe, robaki, konie trojańskie, boty anulujące;

Naturalne zużycie Produktu;

Użytkowanie Produktu w sposób inny niż typowy i zwyczajowy;

Niewłaściwe testowanie, obsługa, konserwacja, instalacja, lub wszelkie zmiany lub modyfikacje Produktu;

Części eksploatacyjne, takie jak baterie, chyba że uszkodzenie powstało w wyniku wady materiału lub produkcyjnej XPPen;

Serwisu prowadzonego przez kogokolwiek, kto nie jest przedstawicielem XPPen lub autoryzowanym dostawcą usług XPPen;

Inne działania, które nie są winą XPPen, w tym uszkodzenia spowodowane transportem;

Uszkodzenia kosmetyczne, w tym wgniecenia lub zadrapania części dekoracyjnych, elementów konstrukcyjnych lub niedziałających, wynikające z normalnego użytkowania przez Nabywcę;

Rozlania żywności lub płynów, korozji, rdzy lub nieprawidłowego napięcia; oraz wadliwego działania systemu sieci komórkowej lub nieodpowiedniego odbioru sygnału przez antenę zewnętrzną, lub wirusów, lub innych problemów z oprogramowaniem wprowadzonych do Produktu.

8. XPPen nie gwarantuje, że działanie niniejszego Produktu będzie ciągłe lub wolne od błędów.

9. Niniejsza ograniczona gwarancja traci ważność także w następujących przypadkach:

Numer seryjny lub plomba gwarancyjna na Produkcie zostały zmienione, zniszczone lub usunięte;

którykolwiek z warunków niniejszej ograniczonej gwarancji został zmieniony lub zmodyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy XPPen;

Kupujący nie powiadomił firmy XPPen o domniemanej wadzie lub nieprawidłowym działaniu Produktu w trakcie obowiązującego okresu gwarancyjnego.

10. Jeśli Produkt zostanie zwrócony do XPPen po upływie okresu gwarancyjnego, obowiązują zwykłe zasady serwisowe XPPen, a Nabywca zostanie odpowiednio obciążony kosztami.

Firma XPPen nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wykraczających poza wyraźnie określone w niniejszej ograniczonej gwarancji.

Wszystkie informacje gwarancyjne, ceny, funkcje produktu i specyfikacje mogą ulec zmianie.

11. Niniejsza ograniczona gwarancja określa jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Nabywcy od firmy XPPen. Agenci, pracownicy, dystrybutorzy i sprzedawcy produktów XPPen nie są upoważnieni do wprowadzania zmian do niniejszej ograniczonej gwarancji ani do udzielania dodatkowych gwarancji wiążących firmę XPPen.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12. Ograniczona odpowiedzialność XPPen w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji obejmuje rzeczywistą wartość gotówkową produktu w momencie zwrotu produktu do naprawy przez nabywcę, określoną na podstawie ceny zapłaconej przez nabywcę za produkt, pomniejszoną o rozsądną ilość użytkowania lub zużycia. XPPen nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne straty lub szkody, takie jak szkody szczególne, przypadkowe, wtórne lub moralne (w tym między innymi utratę przewidywanych korzyści lub zysków, utratę oszczędności lub przychodów, utratę danych, utratę możliwości korzystania z produktu lub powiązanego sprzętu, koszt kapitału, koszt jakiegokolwiek zastępczego produktu lub urządzeń, przestój, wszelkie koszty odzyskania, przeprogramowania lub odtworzenia jakiegokolwiek programu lub danych, wszelkie niepowodzenia w utrzymaniu poufności danych przechowywanych w produkcie, roszczenia stron trzecich, w tym kolejnych nabywców, oraz szkody majątkowe wynikające z zakupu, lub użytkowania produktu, lub wynikające z naruszenia niniejszej ograniczonej gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, ścisłej odpowiedzialności, lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej lub słuszności), nawet jeśli firma XPPen wiedziała o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód. XPPen nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług w ramach ograniczonej gwarancji, lub utratę możliwości korzystania z produktu w okresie jego naprawy. Niektóre regiony nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.


OGRANICZENIE CZASU TRWANIA GWARANCJI

13. W zakresie dozwolonym przez prawo XPPen zastrzega, że okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji jest ograniczony do odpowiedniego okresu gwarancji na produkty określonego powyżej, w tym między innymi dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, lub przydatności do określonego celu oraz gwarancji na wady ukryte, lub ukryte. Przepisy obowiązujące w niektórych regionach nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej gwarancji, w związku z czym powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do określonego użytkownika.

14. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza ograniczona gwarancja i środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje, środki zaradcze i warunki, ustne, pisemne, ustawowe, wyraźne lub dorozumiane. Niniejsza ograniczona gwarancja rozdziela ryzyko awarii Produktu między Nabywcę i XPPen, a ceny Produktów XPPen odzwierciedlają ten podział ryzyka i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszej ograniczonej gwarancji.

15. Niniejsza gwarancja daje Nabywcy określone prawa; Nabywcy mogą również przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od regionu. 

Dla przedłużonej gwarancji:

16. Przedłużonej gwarancji nie można nabyć oddzielnie, można ją nabyć wyłącznie wraz z określonymi produktami.

17. Rozszerzona gwarancja nie jest oddzielnym produktem i nie jest objęta 24-miesięczną polityką gwarancyjną. Zakup rozszerzonej gwarancji wydłuża tylko czas gwarancji oryginalnego określonego produktu zakupionego z rozszerzoną gwarancją.

18. W przypadku zakupu przedłużonej gwarancji można podać numer zamówienia, aby ubiegać się o przedłużoną gwarancję na oryginalny produkt.

19. Nie można oddzielnie ubiegać się o zwrot kosztów przedłużonej gwarancji.

Dla produktów z serii Artist/Star,

Produkt z serii Artist

Dopuszczalne:

1)Poważne defekty kosmetyczne, które odwracają uwagę od rysowania

a)Duże rysy o długości powyżej 1 cala, które zostały stworzone przez rysik

2)Wszelkie usterki sprzętowe, które przeszkadzają w normalnym użytkowaniu

a)Uszkodzone przewody

i) Błąd "Brak sygnału"

ii)Błąd "Nie znaleziono tabletu"

iii)Wyświetlacz nie włącza się, dioda LED zasilania świeci na czerwono

b)Wadliwy tablet

i)Anomalie wyświetlacza: poważne przebarwienia / migotanie, na które nie ma wpływu regulacja ustawień wyświetlacza

ii)Niedziałające klawisze skrótów 22E + brak zakładki "klawisze ekspresowe" w ustawieniach sterownika

c)Wadliwe rysiki

i)Brak nacisku pióra we wszystkich programach, w tym w ustawieniach sterownika

ii)przesunięcie kursora większe niż (3) cm, które nie jest spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami wyświetlacza 

Niedopuszczalne:

1)Drobne wady kosmetyczne bez wpływu na rysunek

a)Małe wady/zadrapania na obrzeżach monitora (obszar nieaktywny)

2)Małe, gładkie rysy na wyświetlaczu o długości poniżej 1 cala, które nie występowały w momencie otrzymania urządzenia 

Produkt z serii Star 

Dopuszczalne

1)Duże, głębokie rysy, które przeszkadzają w rysowaniu i zostały spowodowane przez dołączony rysik

2)Nieprawidłowe działanie sprzętu

a)Błąd "Nie znaleziono tabletu"

b)Brak nacisku pióra we wszystkich programach, w tym w ustawieniach sterownika

c)Niedziałające klawisze skrótów

d)Klikanie/rysowanie rysikiem bez dotykania powierzchni tabletu

e)Nie działa rysik + wskaźnik świetlny nie reaguje na wprowadzanie piórem

Niedopuszczalne

1)Kosmetyczne zadrapania, które nie przeszkadzają w rysowaniu

2)Głębokie zadrapania spowodowane zaniedbaniem lub czymkolwiek innym niż rysik


Skontaktuj się z XPPen

Chcąc zgłosić roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z XPPen pod adresem:

STRONA: http://www.xp-pen.com/

E-MAIL:service@xp-pen.com

TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI: +1 657-445-6129

* Te dane kontaktowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W celu uzyskania aktualnych informacji kontaktowych należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą XPPen. 

Darmowa wysyłka

Oferujemy bezpłatną wysyłkę

Bezpieczeństwo płatności

Informacje o płatnościach są przetwarzane w bezpieczny sposób

Skontaktuj się z nami

Od poniedziałku do piątku 10 am to 6 pm (GMT+8)

Profesjonalne wsparcie

shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Darmowa wysyłka
Oferujemy bezpłatną wysyłkę
Bezpieczeństwo płatności
Informacje o płatnościach są przetwarzane w bezpieczny sposób
Skontaktuj się z nami
Od poniedziałku do piątku 10 am to 6 pm (GMT+8)
Profesjonalne wsparcie
shopeu@xp-pen.com service@xp-pen.com

Follow Us on Your Favorite Network

Follow Us on Your Favorite Network

(Oficjalny sklep Polski)

Copyright©2024 HANVON UGEE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED All Rights Reserved.

We use cookies to personalize and enhance your browsing experience on our websites. You can manage your settings at any time through Cookie Preferences or read our Cookie Policy to learn more.
COOKIE_ONLY_NEED
COOKIE_ALL_ACCEPT